Słownik Ubezpieczeniowy

Zapoznaj się z naszym słownikiem ubezpieczeniowym.

All risks – to termin określający szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej, w dosłownym tłumaczeniu – od wszystkich ryzyk.

Bonus – Malus –system zniżek i zwyżek składki ubezpieczeniowej zależny od przebiegu ubezpieczenia. Towarzystwa stosują taki system w celu określenia zniżki/zwyżki przysługującej za bezszkodowy lub szkodowy okres ubezpieczenia. W każdym Towarzystwie system jest inny, dlatego należy pamiętać, że uzyskane zniżki w jednym Towarzystwie nie zawsze będą przysługiwały w innym Towarzystwie.

Cargo – jest ubezpieczeniem mienia w transporcie. Można nim objąć towar przewożony zarówno drogą lądową, kolejową, jak i śródlądową. Polisa chroni nasz towar od utraty, ubytku czy zniszczenia.

Cedent – osoba, która przelewa swoje prawa do wypłaty odszkodowania na rzecz innego podmiotu, np. banku.

Certyfikat ubezpieczenia (potwierdzenie ubezpieczenia) – dokument wystawiony przez ubezpieczyciela, potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia stanowiący dowód posiadania polisy. Stosowany jest dla wygody klienta.

Cesja – przeniesienie wierzytelności z majątku pierwotnego wierzyciela (zbywającego, cedenta ) do majątku osoby trzeciej (nabywcy, cesjonariusza) na podstawie umowy zawartej między tymi osobami. Najczęściej wymagana jest przez banki przy spłacie kredytu, w razie zaistnienia szkody odszkodowanie otrzymuje bank.

Franszyza integralna – jest to kwota do wysokości, której Towarzystwo Ubezpieczeniowe nie wypłaca odszkodowania, najczęściej określana kwotowo. Jeśli szkoda przekracza wysokość franszyzy integralnej następuje wypłata w pełnej wysokości przyznanego odszkodowania. Takie rozwiązanie stosuje się, aby wyeliminować zgłaszanie drobnych szkód.

Franszyza redukcyjna (udział własny) – franszyzę redukcyjną można najprościej opisać jako stałą kwotę lub procent wartości szkody, o jaką ubezpieczyciel pomniejsza wypłatę odszkodowania. Udział własny właściciela pojazdu w szkodzie może więc wynosić np. 5%, 10% czy 20%. Jeśli zatem ubezpieczający umówił się z ubezpieczycielem, że pokrywa 20% każdej szkody, to w przypadku uszkodzenia o wartości 1000 zł może liczyć na wypłatę 800 zł.

Karencja – okres, w którym odpowiedzialność ubezpieczyciela jest ograniczona. Stosowana jest najczęściej w ubezpieczeniach kosztów leczenia, zdrowotnych oraz życiowych.

Klauzula – zapisy dotyczące umowy ubezpieczenia, rozszerzające lub ograniczające zakres ochrony w stosunku do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. Klauzule nie oznaczają jedynie obciążeń, są to zapisy w polisie, które dodatkowo rozszerzają zakres umowy lub dają różnego rodzaju gwarancje.

Konsumpcja sumy ubezpieczenia – Konsumpcja sumy ubezpieczenia (zwana też redukcją sumy ubezpieczenia) to dokonywane przez ubezpieczyciela zmniejszenie sumy ubezpieczenia pojazdu po wypłacie odszkodowania, o kwotę wypłaconego odszkodowania.

Nadubezpieczenie – Niedoubezpieczenie w obydwu tych przypadkach jest to niewłaściwe przyjęcie sumy ubezpieczenia w stosunku do wartości ubezpieczonego mienia. Są to sytuacje niekorzystne dla klienta, gdyż w przypadku nadubezpieczenia, opłaca składkę wyższą, a szkoda całkowita będzie liczona nie od sumy, na jaką zostało wycenione mienie tylko zgodnie z jego wartością np. rynkową, nową lub rzeczywistą. W przypadku niedoubezpieczenia w razie powstania szkody będzie zastosowana tzw. proporcja, co oznacza, że odszkodowanie będzie pomniejszone w takim stopniu, w jakim zapisana w polisie suma ubezpieczenia pozostaje do wartości mienia. Przykład: ubezpieczamy budynek o wartości 400.000 zł na sumę 200.000 zł. W wyniku huraganu zostaje zniszczony dach, koszt naprawy dachu wynosi 100.000 zł. Powstało niedoubezpieczenie (wartość budynku jest zaniżona o 50%) w związku z tym, wypłata odszkodowania będzie pomniejszona o 50%, czyli klient otrzyma 50.000 zł.

Nieszczęśliwy wypadek – nagłe, gwałtowne zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną w następstwie, którego Ubezpieczony niezależnie od swej woli doznał uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł.

Odpowiedzialność cywilna – to obowiązek ponoszenia przewidzianych przez prawo cywilne negatywnych konsekwencji własnego zachowania, a w określonych przypadkach również zachowań osób trzecich. Każdy z nas ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim, dotyczy to szkód zarówno na osobie jak i w mieniu. Kodeks Cywilny dzieli odpowiedzialność cywilną na deliktową (wynikającą z winy Ubezpieczonego) i kontraktową (wynikającą z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania). Odpowiedzialność cywilna może być: posiadaczy pojazdów mechanicznych, w życiu prywatnym, zawodowa lub z tytułu prowadzenia działalności.

Odszkodowanie – stanowi finansową rekompensatę uszczerbku, który powstał u osoby poszkodowanej wskutek zdarzenia wywołującego szkodę. Ubezpieczyciel jest zobowiązany wypłacić odszkodowanie w razie zaistnienia określonego zdarzenia zgodnie z umową ubezpieczenia.

Ograniczenia (wyłączenia odpowiedzialności) – zamieszczony w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia lub polisie wykaz zdarzeń, ryzyk, za które ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności, a więc nie wypłaca odszkodowania.

Okres ubezpieczenia – jest to wyznaczony datami okres w polisie, w którym Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za zdarzenia wynikające z umowy ubezpieczenia.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia - przepisy prawne stosowane do wszystkich ubezpieczeń danego działu lub rodzaju. Zasadniczo OWU ustalają przedmiot i zakres ubezpieczenia, zakres i czas trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela, prawa i obowiązki stron umowy ubezpieczenia, sposób ustalania wysokości szkody oraz zasady wypłaty odszkodowań lub świadczeń]. OWU powinny być zgodne z ogólnymi normami prawnymi, a przede wszystkim z ustawą o działalności ubezpieczeniowej i odnośnymi przepisami kodeksu cywilnego. Warunki ogólne powinny być opracowane w sposób jednoznaczny i zrozumiały oraz zatwierdzone przez władze nadzorcze zakładu ubezpieczeń.

Pojazd historyczny – to pojazd:

 • zabytkowy
 • wpisany do księgi inwentarza
 • mający co najmniej 40 lat
 • mający co najmniej 25 lat i uznany przez uprawnionego rzeczoznawcę samochodowego za pojazd unikatowy lub mający szczególne znaczenie dla udokumentowania historii motoryzacji

Polisa – dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia. Polisa zawiera m.in. dane dotyczące ubezpieczającego, ubezpieczonego, określenie przedmiotu, okresu i sumy ubezpieczenia oraz należnej składki ubezpieczeniowej.

Regres – roszczenie zwrotne przysługujące Towarzystwu Ubezpieczeniowemu. Po dokonaniu wypłaty odszkodowania w określonych przez prawo przypadkach, Towarzystwo Ubezpieczeniowe może dochodzić zwrotu wypłaconej kwoty od osoby odpowiedzialnej za wyrządzoną szkodę.

Suma gwarancyjna – kwota określona w polisie, stanowiąca górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela w odniesieniu do jednego i wszystkich zdarzeń, które wystąpią w okresie ubezpieczenia. Suma gwarancyjna występuje w ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej.

Suma ubezpieczenia – kwota określona w polisie, na którą ubezpieczono np. mienie, życie lub zdrowie. Stanowi górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela. Wysokość sumy ubezpieczenia ustalana jest zwykle na podstawie oceny aktualnej wartości ubezpieczanego majątku.

Szkoda – każdy uszczerbek, którego poszkodowany doznał wbrew swej woli. Rozróżnia się szkody osobowe i majątkowe. Osobowe dotyczą życia i zdrowia człowieka (rozstrój zdrowia, uszkodzenie ciała lub śmierć) a rzeczowe zniszczenia, uszkodzenia mienia lub jego utraty.

Szkoda całkowita – całkowite zniszczenie lub utrata przedmiotu ubezpieczenia. Do wyliczenia szkody przyjmuje się najczęściej koszty nabycia lub wytworzenia mienia o tych samych lub zbliżonych parametrach uwzględniając jego zużycie. W przypadku pojazdów szkoda całkowita ma miejsce, kiedy koszty naprawy przekraczają 70% wartości pojazdu z dnia szkody.

Szkoda częściowa - uszkodzenie przedmiotu w takim stopniu, w którym naprawa jest możliwa i ekonomicznie uzasadniona, w celu przywrócenia przedmiotu do stanu z przed zdarzenia.

Świadczenie – kwota , którą wypłaca Ubezpieczyciel za szkody z tytułu zawartego ubezpieczenia w przypadku wystąpienia zdarzenia określonego w polisie. Świadczenie otrzymuje Ubezpieczony lub Uprawniony.

Trwały uszczerbek na zdrowiu - Naruszenie sprawności organizmu polegające na trwałym uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujące upośledzenie czynności organizmu.

Ubezpieczający – osoba fizyczna lub prawna, która zawarła umowę ubezpieczenia i jest zobowiązana do opłacenia składki, Ubezpieczający może być również Ubezpieczonym.

Ubezpieczenie na pierwsze ryzyko – sumę ubezpiecza ustala się określając maksymalną stratę jaką możemy ponieść w wyniku jednego zdarzenia ubezpieczeniowego.

Ubezpieczenie na sumy stałe – suma ubezpieczenia powinna odpowiadać faktycznej wartości mienia, w przypadku środków obrotowych powinna odpowiadać najwyższej dziennej wartości mienia.

Ubezpieczony – osoba fizyczna lub prawna na rzecz, której została zawarta umowa ubezpieczenia.

Ubezpieczyciel – zakład ubezpieczeń, posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ubezpieczeń. Strona umowy ubezpieczenia zobowiązana do wypłaty odszkodowania lub świadczenia w razie zaistnienia wypadku ubezpieczeniowego.

Uprawniony (uposażony, beneficjent) – osoba, którą Ubezpieczający wyznaczył imiennie w polisie, jako uprawnioną do otrzymania świadczenia. Może być wyznaczona jedna lub kilka osób. Jeśli Ubezpieczający nie wskazał żadnej osoby, świadczenie przysługuje zgodnie z Kodeksem Cywilnym.

Wartość rynkowa – wartość mienia, jaka jest notowana na rynku, zależna jest od wahań popytu i podaży. Stosuje się do wyceny pojazdów, lokali mieszkalnych i użytkowych. Często może odbiegać od wartości rzeczywistej mienia.

Wartość rzeczywista – aktualna wartość mienia, co oznacza wartość nową pomniejszoną o zużycie techniczne.


Współpracujemy z:

Nasza działalność opiera się na współpracy z największymi towarzystwami ubezpieczeń na rynku:

 • PZU S.A.
 • STU ERGO HESTIA S.A.
 • GENERALI TU S.A.
 • UNIQA TU S.A.
 • GOTHAER TU S.A.
 • COMPENSA TU S.A. VIG
 • INTERRISK TU S.A. VIG
 • TUiR WARTA S.A.
 • HDI

Kontakt ws ubezpieczenia:

Zadzwoń +48 602 106 486 bądź zkorzystaj z poniższego formularza

imię i nazwisko:
telefon:
mail:
Kontakt

tel. +48 790 500 881
bszymanska@jaubezpieczam.pl

Copytight

2015 © Copyright by Ja Ubezpieczam Bożena Szymańska. Kopiowanie treści bez zgody autora zabronione.